Tôn Chỉ Hoạt Động


• Mỗi người là một nhân vị cần được tôn trọng;

• Cộng đồng người tự kỷ là một thành phần trong xã hội;

• Tự thân cộng đồng đóng vai trò xây dựng, nói lên nhu cầu và những khó khăn cần trợ giúp;

• Các thành viên, tùy theo năng lực, có trách nhiệm nâng đỡ nhau xây dựng cộng đồng;

• Chúng tôi tạo điều kiện để các thành viên có cơ hội nâng cao kiến thức, đóng góp tiềm lực để đưa ra chương trình hành động có giá trị;

• Chúng tôi tạo điều kiện cho các cá nhân và các tổ chức cùng tham gia tài trợ giúp các dự án thiết thực dành cho cộng đồng người tự kỷ;

• Sử dụng nguồn tài trợ một cách trung thực và minh bạch là phương châm của chúng tôi;

• Trân trọng giá trị xây dựng, giá trị đạo đức đối với mọi người và các thành viên trong cộng đồng.