TẦM NHÌN :

 

CLB Sống Cùng Tự Kỷ hướng đến mục tiêu tạo dựng một cộng đồng cho người tự kỷ mà ở đó, mọi người đều được tôn trọng, sống hòa nhập và có cơ hội tiếp cận các nguồn trợ giúp để sống độc lập

 

SỨ MỆNH S-M-S :

 

• S ( Supporting - Hỗ Trợ )

 

Cung cấp kiến thức chuyên môn, định hướng và phương pháp can thiệp cho phụ huynh, nhằm giúp trẻ vượt qua những khó khăn cá nhân.

 

• M ( Motivating - Động Viên )

 

Khuyến khích phụ huynh cùng nhau nối vòng tay lớn, tạo nguồn lực vững vàng để giúp đỡ người tự kỷ có cơ hội được phát triển, cũng như được sống một cách bình đẳng.

 

• S ( Sharing - Chia Sẻ )

 

Đón nhận và kết nối các thành viên trong cộng đồng cùng chia sẻ tâm sự và trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời khơi gợi và kêu gọi nguồn trợ lực từ các tổ chức xã hội, nhằm tạo cuộc sống tích cực hơn cho cộng đồng người tự kỷ.