Đăng ký Tình Nguyện Viên “CLB Sống Cùng Tự Kỷ”

Họ và Tên :

 

Ngày Sinh:

  Pick a date

Địa chỉ:

 

Số điện thoại:

 

Email :

 
     
    1/ Bạn mong muốn tham gia CLB trong thời gian:
    Ngắn hạn (dưới 3 tháng)
    Dài hạn (trên 3 tháng)
   
   

2/ Các hoạt động mà bạn muốn tham gia? (Nếu có chuyên môn, vui lòng ghi rõ):

   
     
   

3/ Hãy chia sẻ thêm cùng chúng tôi nguyện vọng của bạn khi tham gia CLB “Sống Cùng Tự Kỷ”:

   
   

4/ Thông tin khác:
Bạn có người thân hoặc bạn bè mắc chứng tự kỷ?

   

Không

   

    5/Bạn đánh giá mình hiểu về chứng tự kỷ ở mức độ nào?
Rất Am Hiểu
    Có kiến thức căn bản
    Hoàn toàn không
     
   

 

Chân thành cảm ơn thông tin bạn đã cung cấp!
Chúng tôi sẽ lien lạc lại ngay khi nhận được bản đăng ký này.