Đăng ký Tài Trợ “CLB Sống Cùng Tự Kỷ”


Họ và Tên:

 

Tổ chức

 

Địa chỉ:

 

Số điện thoại:

 

Email:

 
     
    1/ Quý vị có thể tài trợ CLB trong thời gian:
    Dài hạn (trên 3 tháng)
    Theo dự án
    Khác
     
   

2/ Quý vị mong muốn tài trợ dưới hình thức:

    Sản phẩm
    Khác
     
   

3/ Hãy chia sẻ thêm cùng chúng tôi nguyện vọng của quý vị khi tham gia tài trợ CLB “Sống Cùng Tự Kỷ:

   
   

 

Chân thành cảm ơn thông tin quý vị đã cung cấp!
Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay khi nhận được bản đăng ký này.